Brain Teasers ngày nay: Người tạo ra nó ...

Brain Teasers ngày nay: Người tạo ra nó ...

Người tạo ra nó, bán nó. Người mua nó, không bao giờ sử dụng nó. Người sử dụng nó không biết họ là ai.


Với những từ không cần thiết, tôi rất nhiều, Trong con người, tôi rất thích thú, Trong cửa hàng lớn của tôi tìm thấy, Nhưng tôi không thể đọc hay viết


Điều gì sẽ ẩm ướt hơn khi nó khô hơn?


Chúng ta là những người tốt, Chúng ta không thể hy vọng được cứu; Từ ngày đầu tiên của chúng tôi, Cuối cùng, chúng ta sẽ làm nô lệ, Văn phòng của chúng tôi là khó khăn nhất, Và thức ăn chắc chắn là tồi tệ nhất, Là cramm'd với thịt sống, Cho đến khi chúng tôi sẵn sàng nổ tung.


Tôi bắt đầu từ đầu, và kết thúc thời gian và không gian. Tôi cần thiết để sáng tạo, và tôi vây quanh mọi nơi.

Để LạI Bình LuậN CủA BạN